Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): gjennomføringsbestemmelser for samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 102/2011 av 4. februar 2011 som endrer forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF angående samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester

Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 1089/2010 om samvirkningsevne og dataharmonisering som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Rettsakten fastsetter at det i flere tilfeller skal benyttes entydige datakoder ved beskrivelse av egenskaper for geografiske objekt under tema omfattet av INSPIRE-direktivet vedlegg I. Lovlige verdier for disse datakodene er listet opp som såkalte kodelister. For eksempel skal det angis med entydige datakoder om et registrert stedsnavn er offisielt fastsatt, bare er i uoffisiell bruk eller har gått ut av bruk (historisk navn). Kodelisteverdiene var i den tidligere vedtatte forordningen i hovedsak veiledende.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet "INSPIRE - samvirkningsevne".

Rettsakten er gjennomført ved innkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge.

Det er ikke framkommet vesentlige merknader til rettsakten.

Vurdering
INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk.

Felles regler for dataharmonisering er helt nødvendig for å kunne dele og utveksle data. Bruk av obligatoriske kodelisteverdier for vedlegg I-tema er i denne sammenhengen fornuftig. Forholdet kan være anderledes for vedlegg II og III-tema. Spørsmålet vil derfor ha oppmerksomhet i det videre arbeidet med endringer av forordning 1089/2010.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0102:E...

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

• forordning (EU) 1089/2011 ("INSPIRE - samvirkningsevne")
• INSPIRE-direktivet

Status
Rettsakten trådte i kraft 25. februar 2011. EU-landene har deretter en gjennomføringsfrist på to år for nylig innsamlede og sterkt omstrukturerte data, og sju år for andre data, jf. INSPIRE-direktivet artikkel 7 nr. 3. EØS/EFTA-landene har tre år lengre frister, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012.

Kommisjonen utarbeider regelverket med bistand fra flere ekspertgrupper. Norge er representert med eksperter bl.a. fra Norges geologiske undersøkelse, Kartverket og Statens vegvesen. Kommisjonen la fram forslag om bruk av obligatoriske kodelister til vedlegg I-data for INSPIRE-komiteen våren 2010. Departementets koordineringsgruppe for INSPIRE drøftet forslaget i mai 2010.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 9. mars 2011.

EØS-komiteen vedtok å ta rettsakten inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012. Beslutningen trådte i kraft 14. juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.02.2011
Anvendelsesdato i EU
25.02.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 405-426
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.08.2012
Anvendes fra i Norge
08.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0102
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro