Inkludering av langtidsledige i arbeidslivet

Tittel

Rådsrekommandasjon av 15. februar 2016 om integreringen av de langtidsledige i arbeidsmarkedet

Council Recommendation of 15 February 2016 on the integration of the long-term unemployed into the labour market

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)
 
Langtidsledighed: Europa skrider til handling for at hjælpe 12 millioner langtidsledige tilbage i arbejde
 
Europa-Kommissionen har i dag tilbudt medlemsstaterne vejledning i, hvordan de bedre hjælper langtidsledige tilbage i arbejde. Efter relanceringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i maj er dette endnu et konkret initiativ inden for rammerne af Juncker-Kommissionens økonomiske og sociale dagsorden, hvor der generelt er fokus på jobskabelse, økonomisk genopretning og social retfærdighed.
 

Der er over 12 millioner mennesker i Europa, der har været arbejdsløse i mere end et år. På trods af det økonomiske opsving og tegn på forbedring på arbejdsmarkedet i EU er deres antal blevet fordoblet mellem 2007 og 2014, og de udgør således ca. halvdelen af det samlede antal arbejdsløse. Investeringsplanen for Europa har potentiale til at skabe millioner af nye job. Men selv når der skabes nye job, er det ofte meget vanskeligt for langtidsledige at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor lægges der i det forslag til Rådets henstilling, der er blevet fremlagt i dag, op til, at der for alle arbejdssøgende, der har været uden arbejde i mere end 12 måneder, foretages en individuel vurdering, og at de inden for de første 18 måneders arbejdsløshed modtager en skriftlig jobintegrationsaftale, der giver dem en konkret og individuel plan for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 
Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Langtidsledighed er en af de vanskeligste og mest presserende udfordringer, som den økonomiske krise har forårsaget, og berører mere end 12 millioner mennesker i Europa. Den udsætter en stigende del af befolkningen for fattigdom og social udstødelse. Vi må handle for at bringe de langtidsledige tilbage til arbejdsmarkedet. Vi kan ikke stille os tilfreds med et økonomisk opsving, der lader så mange europæere bag sig. Jeg er overbevist om, at dagens forslag vil gøre en forskel for disse mennesker med fuld støtte fra medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og arbejdsgiverne."
 
I forslaget ses der nærmere på de tjenesteydelser, der udbydes til langtidsledige for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og der foreslås specifikke foranstaltninger med henblik på at styrke dem. Der trækkes på eksempler på bedste praksis, som medlemsstaterne har indsamlet.
 
Der foreslås tre trin:
 
• tilskynde til registrering af langtidsledige hos en arbejdsformidling
 
• give hver enkelt registreret langtidsledig en tilbundsgående individuel vurdering for at identificere vedkommendes behov og potentiale. Dette bør ske ved senest 18 måneders arbejdsløshed
 
• tilbyde alle registrerede langtidsledige en jobintegrationsaftale ved senest 18 måneders arbejdsløshed.
 
Jobintegrationsaftalen bør bestå i en skræddersyet plan for at få den langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Afhængigt af de eksisterende tjenesteydelser i den enkelte medlemsstat kan denne plan omfatte: vejledning, hjælp til jobsøgning, yderligere uddannelse samt støtte til bolig, transport, børnepasning og sundhedsydelser eller til revalidering. Støtten bør ydes gennem et enkelt kontaktpunkt med henblik på at sikre kontinuitet og sammenhæng. Planen skal også tydeligt angive rettigheder og forpligtelser både for de arbejdsløse og de organisationer, der yder støtten.
 
I forslaget opfordres der også til aktiv inddragelse af arbejdsgivere gennem partnerskaber med offentlige myndigheder. Disse skal komme i stand ved at øge antallet af tjenesteydelser, som arbejdsgiverne kan modtage, og ved at give dem målrettede økonomiske incitamenter.
 
Medlemsstaterne kan gennemføre disse henstillinger med støtte fra Den Europæiske Socialfond.
 
Kommissionens forslag vil nu blive forelagt Rådet med henblik på drøftelse og vedtagelse. Gennemførelsen af de foranstaltninger, der er skitseret i henstillingen, vil blive indledt, så snart medlemsstaterne når frem til en aftale.
 
Baggrund
 
Langtidsledige udgør på nuværende tidspunkt 5 % af den erhvervsaktive befolkning. Andelen af langtidsledige i den aktive befolkning varierer stærkt mellem medlemsstaterne og spænder fra 1,5 % i Østrig til 19,5 % i Grækenland.
 
Jo længere tid folk er uden for arbejdsmarkedet, jo vanskeligere er det for dem at blive ansat igen. Af de 12 millioner langtidsledige i EU har mere end 60 % allerede været uden arbejde i to på hinanden følgende år. Hvert år holder en ud af fem op med at lede efter et job og bliver inaktiv. Dette indebærer en alvorlig risiko for fattigdom og social udstødelse for arbejdsløse og deres familier.
 
Selv om de udgør halvdelen af de arbejdsløse, er kun ca. 20 % af de fungerende arbejdsmarkedsprogrammer målrettet langtidsledige, og i mange medlemsstater har de ikke adgang til individualiserede tjenesteydelser. Programmer, der tilbydes langtidsledige, inddrager ofte ikke arbejdsgiverne i tilstrækkelig grad. Kun en tredjedel af medlemsstaterne koordinerer deres tiltag på beskæftigelsesområdet og deres sociale tjenesteydelser.
 
Der er allerede truffet en række foranstaltninger på EU-plan:
 
• Der er fremsat henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester, den årlige koordinering af de økonomiske politikker
 
• Op til 10 % af Den Europæiske Socialfond kan anvendes til støtte til langtidsledige i perioden 2014-2020
 
• Det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger samarbejder for at udveksle god praksis.
 
Den henstilling, der er blevet fremlagt i dag, vil supplere og styrke disse aktiviteter.
 
Yderligere oplysninger
 
Forslag til Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet
 
Langtidsledighed: Kommissionens forslag til Rådets henstilling — ofte stillede spørgsmål
 
Landespecifikt faktaark: Langtidsledighed i EU
 
Om langtidsledighed — Video
 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2016
Anvendelsesdato i EU
15.02.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet