Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/875/EF av 18. desember 2007 om endring av europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF og vedtak 2000/96/EF med hensyn til smittsomme sykdommer oppført i disse vedtakene

Commission Decision 2007/875/EC of 18 December 2007 amending Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 2000/96/EC as regards communicable diseases listed in those decisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.06.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Innhold
Rettsakten har som formål å inkorporere i en tidligere rettsakt det forhold at nye smittsomme sykdommer er dukket opp som kan påvirke folkehelsen i Europa. I denne sammenheng gjelder dette spesielt Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), fugleinfluensa og West Nile virusinfeksjon.

Et annet forhold er ønsket om å harmonisere rettsakten med det nye internasjonale helsereglementet (IHR) som trådte i kraft 16. juni 2005.

Merknader
Inkorporeringen av henholdsvis SARS, fugleinfluensa og West Nile virusinfeksjon er kun en oppdatering av gjeldende rettsakt. Listen over sykdommer som for tiden meldes i det norske meldesystemet MSIS er ikke helt identisk med den listen som brukes i EU. Dette gjelder også en rekke EU-land. En oppdatering av den norske listen kan være aktuelt. Dette får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Den såkalte IHR-forskriften er gjeldende i Norge fra 01.01.08. Det er i den sammenheng nødvendig å å revidere forskriften, herunder å vurdere anvendelse for Svalbard samt vurdere og å foreslå evt. lovendringer knyttet til gjennomføringen av IHR-forskriften: B-hendelser (Smittevernloven), A- og C-hendelser. Dette arbeidet er pågående. Det er imidlertid ikke behov for lovendringer for å gjennomføre kommisjonsvedtak 2007/875/EF.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i EØS-spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdeaprtementet, Justis- og politidepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Status:
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 18. desember 2007, og den ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2007
Anvendelsesdato i EU
17.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 802-803
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.06.2012
Anvendes fra i Norge
01.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0875
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro