Inkluderingstiltak for programmene Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorps

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1877 av 22. oktober 2021 om en ramme for inkluderingstiltak for programmene Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorps 2021-2027

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1877 of 22 October 2021 on the framework of inclusion measures of the Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes 2021-2027

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2021)

Sammendrag av innhold
KOMs vedtak medfører et rammeverk for inkluderingsmekanismer for Erasmus+ og det europeiske solidaritetskorpset . Målsettingen med rammeverket er at det skal tilrettelegges for deltakere fra underrepresenterte grupper. Rammeverket har fire målsettinger:

1. Inkludering og mangfold skal være en horisontal prioritering

2. Inkludering og mangfold skal gjennomsyre adminstrasjonen av programmene

3. Etablere en felles forståelse av hvilke personer/grupper som faller inn i kategorien "underrepresenterte grupper"

4. I vedlegget til vedtaket er det en liste med tiltak som KOM skal iverksette for å rådgi aktører om hvordan rammeverket skal implementeres.

Norge deltar ikke i solidaritetskorpset.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Ingen

Vurdering
KDs vurdering er at det ikke er nødvendig at dette vedtaket inkorporeres i EØS-avtalen, fordi det allerede i Erasmus+-forordningen ligger inne prioriteringer om inkludering og mangfold. Rammeverket er etablert for å vise at KOM følger opp Erasmus+forordningen, og vil ikke ha betydning for forvaltningen av Erasmus+-programmet.

Status
Vedtatt 22.oktober 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2021
Anvendelsesdato i EU
15.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet