Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer

Tittel

Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2009/41/EF av 6. mai 2009 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (omarbeiding)

Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the contained use of genetically modified micro-organisms (Recast)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.7.2012

Nærmere omtale

KOM(2012) 398 av 17.7.2012 - Rapport fra Kommisjonen om medlemslandenes erfaringer med direktiv 2009/41/EF for perioden 2006-2009

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.1.2010)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer har gjennomgått flere vesentlige endringer. I tråd med Kommisjonsvedtak COM(87) 868PV - for å gjøre regelverket mer oversiktlig, og fordi flere endringer av direktivet vil bli gjennomført, er Rådsdirektiv 90/219/EØF blitt omarbeidet til ett nytt, konsolidert direktiv 2009/41/EF hvor tidligere endringer er tatt inn. Det nye direktivet trådte i kraft 10. juni 2009 og opphever Rådsdirektiv 90/219/EØF med endringer.

I enkelte artikler er språket justert, og artiklene 3 og 4 om begrensninger i virkeområdet er slått sammen til én artikkel (3), uten endring i ordlyden. De opprinnelige artiklene 20, 20a og 21 om prosedyrer for endring av utfyllende bestemmelser om tilpasning av Annexene II, III, IV og V til den teknologiske utvilklingen er endret. Dette er en følge av rådsvedtak 2006/512/EF som endrer rådsvedtak 1999/468/EF om Kommisjonens utøvelse av gjennomføringsmyndighet.

Det nye direktivet medfører ingen endringer i rettigheter eller forpliktelser for myndigheter, borgere eller foretak.

Merknader
Rådsvedtak 2006/512/EF innfører en ny regelverksprosedyre med kontroll og gir Europaparlamentet større innflytelse på nye gjennomføringsregler. I motsetning til den vanlige regelverksprosedyren innebærer denne nye prosedyren at også forslag fra Kommisjonen som komitéen under direktivet er enig i, skal forelegges Rådet og Parlamentet, som begge kan motsette seg forslaget med hhv. kvalifisert og vanlig flertall innen 3 måneder. Hvis komitéen er mot forslaget, skal det også som før oversendes Rådet og Parlamentet. Rådet har 2 måneder på seg til å ta stilling til forslaget med kvalifisert flertall. Parlamentet har 4 mnd. på seg til å fatte vedtak med flertall, og kan hindre at forslaget vedtas selvom Rådet støtter forslaget eller ikke fatter noe vedtak.

Sakkyndige instansers merknader
Både Annex IIB om kriterier for å avgjøre om en GMM er uten fare for helse og miljø og kan innlemmes i Annex IIC (dvs unntas fra direktivet) og Annex III om prinsipper for risikovurdering har tilhørende retningslinjer (gitt i hhvs Kommisjonsvedtak 2005/174/EF og 2000/608/EF). Direktiv 90/219/EF med endringer inneholdt Kommisjonsvedtak 2005/174/EF i sin helhet, mens 2000/608/EF ikke en gang er referert til. Dette er reversert i det nye direktivet: Retningslinjene i Kommisjonsvedtak 2005/174/EF er utelatt og ikke referert til, mens Annex III har fått inn referansen til retningslinjer om risikovurdering i Kommisjonsvedtak 2000/608/EF. På direkte henvendelse svarer sakkyndige i Kommisjonen at dette ikke har noen betydning for det materielle innholdet.

Vurdering
Direktivet er i praksis bare en sammenfatning av det opprinnelige regelverket med endringer og innebærer ingen materielle endringer. Det må anses som allerede innlemmet i EØS-avtalen og implementert i henhold til denne. Endringene omhandler EUs interne prosedyrer for vedtakelse av utfyllende regler til direktivet og medfører ingen endringer i rettigheter eller forpliktelser for myndigheter, borgere eller foretak. Bortsett fra å endre teksten i EØS-avtalen ved å erstatte "90/219/EØF med endringer" med "2009/41/EF" anses ikke øvrige tiltak å være nødvendig.

Status
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/41/EF av 6. mai 2009 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (Omarbeiding) trådte i kraft 10. juni 2009 og opphever direktiv 90/210/EØF med endringer. Direktivet behandles gjennom skriftlig prosedyre i EØS-spesialutvalget for miljø med frist den 15.1.2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2009
Anvendelsesdato i EU
10.06.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 739-761
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0041
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro