Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2294 av 9. desember 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordnig (EF) nr. 1831/2003 om opprettelsen av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EU) 2015/2294 of 9 December 2015 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of a new functional group of feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Som følge av den teknologiske utviklingen er det visse tilsetningsstoffer som kan forbedre den hygieniske kvaliteten på fôrvarer, særlig ved å ved å redusere en spesiell mikrobiologiske forurensing. Dermed kan en redusere de eventuelle farene mikroorganismen kan medføre. I tillegg til å følge gjeldende hygienebestemmelser og guider om "god praksis", kan fôrvirksomheter i visse tilfelle ha behov for å benytte fôrhygienefremmere for å bedre den hygieniske fôrkvaliteten. Det vil være en ekstra garanti for å beskytte folkehelse og dyrehelse. Fôrtilsetningsstoffer med denne egenskapen kunne ikke klassifiseres i noen av de eksisterende funksjonelle gruppene for stoffer i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer. Derfor er det opprettet en slik gruppe. Den nye gruppen kalles "fôrhygienefremmere" (hygiene condition enhancers) og er definert som stoffer, eller i noen tilfelle mikroorganismer, som positivt påvirker den hygieniske kvaliteten til fôr ved å redusere en spesiell mikrobiologisk forurensing. Stoffer eller preparater som vil tilhøre denne gruppen fôrtilsetningsstoff, skal søkes godkjent på vanlig måte for fôrtilsetningsstoffer. Effekten mot den spsielle mikrobiologiske forurensingen må dokumenteres.

Endringen blir en tilføyelse i vedlegg 1 i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forordningen. Under kategori I Teknologiske tilsetningsstoffer, tilføyes gruppe n) fôrhygienefremmere. Rettsakten ble drøftet i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer i lang tid og forslaget kom til votering i juli. Et land avholdt seg fra å stemme, de andre stemte for forslaget. Den er nå fastsatt som en forordning.

Høring av forslaget til rettsakt ble avsluttet i september, og Mattilsynet fikk ingen høringssvar.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til rettsakt kan få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det opprettes en helt ny stoffgruppe og hvert tilsetningsstoff i denne gruppen, skal godkjennes for bruk mot en spesiell forurensning, f. eks. salmonella. Tilsetningsstoffer som brukes til dette formålet har tidlige ikke vært regulert, og nå vil godkjenning av dem bli et krav. Det vil gi bedre regulering av bruk av enkelte tilsetningsstoffer, og dette kan følges opp ved tilsyn. Tilsetningsstoff i denne gruppen vil føre til at fôrvarer, etter tilsetning av godkjente fôrhygienefremmere, kan blir tryggere. Først når det er godkjent stoffer i gruppen, vil fôrindustrien i Norge vurdere bruk av dem.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Å opprette en funksjonell gruppe "fôrhygienefremmere" er positivt, det vil føre til en regulering av dette området. Hittil har behandling av fôrvarer for å redusere mikrobiologisk forurensing vært en gråsone, med ulik praksis i medlemslandene. Definisjonen av gruppen er dekkende, da den henviser til en spesiell forurensing. Hvert av stoffene som blir godkjent i gruppen, godkjennes for et spesielt formål. Mattilsynet har hele tiden støttet opprettelsen av gruppen "fôrhygienefremmere".

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2015
Anvendelsesdato i EU
30.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 18-19
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2016
Anvendes fra i Norge
10.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2294
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro