Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1758 av 23. oktober 2019 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til inkludering av Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra det er tillatt å innføre forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1758 of 23 Ocktober 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the introduction into the European Union of consignments of aquaculture animals

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Endringene dreier seg om oppføring av Storbritannia som tredjeland i forbindelse med landets uttreden fra EU (Brexit). Oppføringen for Storbritannia endres fra medlemsland til tredjeland. Hensikten med endringen er å unngå handelsrestriksjoner. Storbritannia oppfyller kravene for å bli oppført på tredjelandslistene i forordning (EU) nr. 1251/2008 da landet per i dag oppfyller kravene for oppføring på tilsvarende medlemslandslister.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 1251/2008 er gjennomført i forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter. Endringen vil medføre en endring av denne forskriften.

Mattilsynet anser denne endringen som åpenbart unødvendig å høre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er utfordrende å vurdere alle økonomiske og administrative konsekvensene av Brexit. Endringen ved at Storbritannia føres opp på tredjelandslista i forordningen ivaretar handel med EØS. Handelskravene vil imidlertid endres når Storbritannia defineres som et tredjeland. Til tross for dette er det naturlig at handelskravene for landet vil ligge tett opp til dagens handelskrav da dyrehelsestatus i landet er uendret. Nøyaktig hvordan disse kravene utformes er allikevel vanskelig å forutse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. For å kunne ivareta kontinuerlig handel med Storbritannia er det avgjørende at landet føres opp på tredjelandslista samtidig med utmeldelsen av EU.

Status
Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen og vil tre i kraft den 1. november 2019, forutsatt at utmeldingen av Storbritannia fra EU fullbyrdes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
31.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1758
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro