Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/588 av 11. april 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 med hensyn til inkludering av Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra det er tillatt å innføre forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk til konsum til Den europeiske Union

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/588 of 11 April 2019 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries or parts thereof authorised for the introduction into the Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products intended for human consumption

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2) I Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater for indførsel i Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum og en liste over tredjelande eller dele deraf, hvorfra indførsel i Unionen af sådanne sendinger tillades.

(3) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i forordning (EU) nr. 605/2010 for indførsel i Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4) I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres i kolonne »A«, »B« og »C« i listen over tredjelande, områder og dele deraf i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger i Unionen af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum.

(5) Bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 bør derfor ændres.

(6) Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet