Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe

Tittel

Rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle Disease

Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community measures for the control of Newcastle disease

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 21.3.1994 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Fjørfe er oppført i traktatens vedlegg II. Markedsføring av fjørfe er en viktig inntektskilde for dem som lever av landbruket.

Det må fastsettes på fellesskapsplan hvilke kontrolltiltak som skal treffes ved utbrudd av Newcastle Disease, med sikte på å sikre utviklingen innen fjørfesektoren og bidra til å verne dyrehelsen i Fellesskapet.

Det bør også fastsettes minimumstiltak i Fellesskapet for å bekjempe Newcastle Disease hos visse andre arter.

Et utbrudd av Newcastle Disease kan raskt få et epizootisk omfang og føre til dødelighet og forstyrrelser av en slik art at lønnsomheten i hele fjørfesektoren kan bli sterkt redusert.

Det må treffes tiltak så snart det er mistanke om utbrudd av sykdommen, slik at den kan bekjempes effektivt straks mistanken er bekreftet. Slike tiltak må tilpasses av vedkommende myndigheter, avhengig av om en stat gjennomfører et forebyggende vaksinasjonsprogram på hele eller deler av sitt territorium.

Straks sykdommen har brutt ut, må enhver spredning av sykdommen forhindres ved at det føres nøye kontroll med dyrenes forflytning og bruk av produkter som kan være kontaminert, og eventuelt ved vaksinasjon.

Sykdommen må diagnostiseres under tilsyn av de ansvarlige nasjonale laboratorier, og deres arbeid må samordnes av Fellesskapets referanselaboratorium.

Det må fastsettes at de medlemsstater som foretar vaksinasjon, må utarbeide vaksinasjonsplaner og gi Kommisjonen og medlemsstatene opplysninger om disse planene.

Artikkel 4 i rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse utgifter på veterinærområdet(4) får anvendelse ved utbrudd av Newcastle Disease.

Det bør overlates til Kommisjonen å vedta de nødvendige gjennomføringstiltak -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.1992
Gjennomføringsfrist i EU
01.10.1993
Anvendelsesdato i EU
01.10.1993

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992L0066
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro