Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1756 av 23. oktober 2019 om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til inkluderingen av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland i listen av tredjestater som er godkjent for introduksjonen av forsendelser med halm og høy til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1756 of 23 October 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the list of third countries authorised for the introduction into the Union of consignments of hay and straw

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer listen i vedlegg V over hvilke stater utenfor EØS som det er tillatt å importere halm og høy fra.

Artikkel 9 til forordning 136/2004 pålegger visse planteprodukter fra stater listet opp i vedlegg V å måtte gjennomgå en dokumentkontroll og laboratoriekontroll ved import til EU/EØS. Oversikten over hvilke planteprodukter som omfattes av denne bestemmelsen er gitt i vedlegg IV til 136/2004. Per tid lister vedlegg IV opp to produkter: halm og høy.

Utkastet til rettsakt fastsetter særlige krav til halm og høy fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. Denne endringen er begrunnet i Brexit, UKs uttreden fra EU. Dette har medført et behov for å listeføre Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland i listen over stater som kan eksportere halm og høy til EU/EØS. Dette er for å sikre at man kan eksportere disse produktene ved en uttreden fra EU. Dyrehelsesituasjonen tilsier at dette ikke vil utgjøre noen trussel.

Det vil da være tillatt å importere halm og høy fra følgende stater utenfor EØS: Australia, Hviterussland, Canada, Sveits, Chile, Grønland, Island, New Zealand, Serbia, Ukraina, USA, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, Guernsey, Jersey og noen deler av Sør-Afrika. For statene Hviterussland og Ukraina er det i tillegg kun tillatt å importere halm og høy i form av pellets som kun skal benyttes til forbrenning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er utfordrende å vurdere alle økonomiske og administrative konsekvensene av Brexit. Endringen ved at Storbritannia føres opp på tredjelandslista i beslutningen/forordningen ivaretar handel med EØS. Handelskravene vil imidlertid endres når Storbritannia defineres som et tredjeland. Til tross for dette er det naturlig at handelskravene for landet vil ligge tett opp til dagens handelskrav da dyrehelsestatus i landet er uendret. Nøyaktig hvordan disse kravene utformes er allikevel vanskelig å forutse.

Rettsakten vil kunne medføre noe administrativt merarbeid for Mattilsynet i forbindelse med kontroll av halm og høy fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland hvis man skulle ønske å importere derfra. For næringen vil en kontroll av disse produktene medføre økte kostnader knyttet til kontrollen som de må dekke.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Endringene dreier seg om oppføring av Storbritannia i forbindelse med landets uttreden fra EU (Brexit). Oppføringen for Storbritannia endres fra medlemsland til tredjeland. Hensikten med endringen er å unngå handelsrestriksjoner. Storbritannia oppfyller kravene for å bli oppført på tredjelandslistene i forordning (EF) nr. 136/2004 vedlegg V da landet per i dag oppfyller kravene for oppføring på tilsvarende medlemslandslister.

Endringen med å ta Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland inn i listen over hvilke stater utenfor EØS som eksportere halm og høy til EU/EØS vil sikre en flyt av disse produktene ved deres uttreden fra EU. Dette vil sikre en mulighet for flyt av disse produktene mellom statene. Ved at de nevnte stater har en god dyrehelsestatus vil det ikke være noe i veien for å føre disse opp i listen i vedlegg V.

Rettsakten har tidligere vært fremmet som sak KOM(2019)2809 - 32019R0591.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten vil tre i kraft 1. november 2019, eller på et senere tidspunkt hvis Brexit blir utsatt.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
31.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1756
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro