Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1256 av 7. september 2020 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 med hensyn til innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Malaysia

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1256 of 7 September 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae from Malaysia

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 fastsættes listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra til Unionen. Ved samme forordning fastsættes også de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for de pågældende sendinger.

(2) De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import af dyr af hestefamilien til Unionen er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det fastsættes heri, at dyr af hestefamilien, der importeres til Unionen, skal komme fra et tredjeland, der er frit for afrikansk hestepest.

(3) De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import af sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien til Unionen er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF. Det foreskriver, at kun sådanne varer, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, som er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen.

(4) De særlige regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og avlsmateriale i transit gennem Unionen, herunder dyr af hestefamilien og avlsmateriale herfra, er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124.

(5) Den 1. september 2020 bekræftede Malaysias Department of Veterinary Services positive resultater af en test til påvisning af genom af afrikansk hestepest-virus udført på prøver, der er udtaget af heste i staten Terrengar i den nordøstlige del af den malaysiske halvø mindst 60 km fra grænsen til Thailand. Malaysias Department of Veterinary Services har på behørig vis foreskrevet kontrol af flytninger af heste i hele det pågældende tredjeland og har underrettet Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) herom.

(6) Indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af avlsmateriale af dyr af hestefamilien fra den malaysiske halvø bør ikke længere være tilladt. Derfor bør oplysningerne om Malaysia i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 ændres, således at indførsel fra den malaysiske halvø til Unionen af dyr af hestefamilien og avlsmateriale af dyr af hestefamilien ikke længere er tilladt.

(7) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(8) I betragtning af risiciene for dyresundheden bør ændringen af oplysningerne om Malaysia i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 få virkning så snart som muligt.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.09.2020
Anvendelsesdato i EU
11.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2020
Anvendes fra i Norge
12.10.2020