Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2203 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 med hensyn til opplysningene om Det forente kongerike Storbritannia herunder kronbesittelser på listen over tredjeland og deler av tredjeland, fra hvilke det er tillatt å innføre levende dyr av hestefamilien og av sæd, egg og embryoner herfra til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2203 of 22 December 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries and parts of the territory of third countries from which the entry into the Union of consignments of equidae and of semen, ova and embryos of equidae is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2020/2203, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Endringen av forordning (EU) 2018/659 setter Det forente kongeriket (unntatt Nord-Irland) på tredjelandslisten alle typer av hester (registrerte hester, hester til slakt, produksjons og avlshester), sæd, egg og embryo kan importeres ifra. Guernsey, Isle of Man og Jersey settes også på tredjelandslisten for import av alle typer av hester, unntatt hester til slakt. Guernsey, Isle of Man og Jersey er ikke listeført på tredjelandslisten for import av sæd, egg og embryo.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene gjøres i hesteimportforskriften § 6. Forordningen bak forskriften og EØS-henvisningsfeltet oppdateres også.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler. Utover det forventes rettsakten ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller de som handler med hest og avlsprodukter, etter at de nye prosedyrene har satt seg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021