Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/581 av 27. april 2020 om endring av forordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/581 of 27 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/659, som omhandler vilkår for import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EØS fra tredjeland

Endringene går ut på å:

• forby import av dyr, sæd, egg og embryo fra Tyrkia grunnet utbrudd av snive.

• tilføye en ny serie av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater på listen over konkurranser hvorfra dyr tillates tilbakeført til EØS etter midlertidig eksport i mindre enn 90 dager.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia til Norge hører til sjeldenhetene. Det er uvisst om norske ekvipasjer tenker å delta i den nye serien av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater, men det er neppe snakk om veldig mange. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett var avhengig av at forordningene (EU) 2018/659, 2018/1301, 2019/2147 og 2020/485 ble gjennomført først. De tre første forordningene ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 14.07.2020 og gjennomført i hesteimportforskriften den 15.07.2020. Forordning (EU) 2020/485 ble innlemmet etter forenklet prosedyre og gjennomført i hesteimportforskriften samtidig med denne rettsakten.

Mattilsynet finner det hensiktsmessig og i tråd med EØS-avtalen at import til EØS av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia ikke tillates så lenge landet ikke er fritt for snive.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2020
Anvendelsesdato i EU
18.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.07.2020
Anvendes fra i Norge
27.07.2020