Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/606 av 11. april 2019 om endring av vedlegg I til beslutning 2012/137/EU med hensyn til oppføringen av Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland eller deler disse som er godkjent med hensyn til innførsel av rånesæd til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2019/606 of 11 April 2019 amending Annex I to Decision 2012/137/EU as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the lists of third countries or parts thereof authorised for the introduction into the Union of semen of domestic animals of the porcine species

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2) Bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU indeholder en liste over tredjelande eller dele deraf, hvorfra medlemsstaterne tillader import af ornesæd.

(3) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU for indførsel i Unionen af sendinger af ornesæd fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4) I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listerne over tredjelande, områder og dele deraf i bilag I til gennemførelses­afgørelse 2012/137/EU, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af ornesæd i Unionen.

(5) Bilag I til gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU bør derfor ændres.

(6) Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet