Innhenting av opplysninger om persistente organiske forbindelser (POPs)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/63/EF av 20. november 2008 om fastsettelse av et felles format til bruk for medlemsstatene ved innsendelse av opplysninger i samsvar med artikkel 7(4)(b)(iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for stoffer som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen inneholder også bestemmelser om om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand.

POPs-holdig avfall skal i utgangspunktet destrueres når innholdet av POPs overstiger gitte grenser. Unntaksvis kan medlemslandene tillate andre behandlingsmåter forutsatt at det kan godtgjøres at slik behandling vil være det mest miljøvennlige. I tilfeller hvor slik tillatelse blir gitt skal øvrige medlemsland og Kommisjonen underrettes.

Kommisjonsbeslutning 2009/63/EF innfører et felles spørreskjema for innhenting av de opplysninger som i slike tilfeller skal rapporteres/distribueres i hht til artikkel 7(4)(b)(iii) i forordning (EF) nr. 850/2004. Skjemaet er utviklet for at opplysningene som etterspørres skal fremkomme klare og entydige.

Merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/63/EF er kun en teknisk endring/tillegg til forordning (EF) nr. 850/2004 for å sikre at de som skal rapportere aktuelle data og opplysninger gjør dette etter en felles mal slik at opplysningenen som formidles blir entydige og sammenlignbare.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og anses som relevant og akseptabel.

Myndighetene deltar aktivt i arbeidet med POPs og er i kontakt med berørte parter.

Status
Kommisjonsbeslutning 2009/63/EF ble vedtatt 20. november 2008. Kommisjonsbelsutning 2009/63/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 8/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2008
Anvendelsesdato i EU
16.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
30.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0063
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro