Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/22 av 7. januar 2016 om reduksjon av etylkarbamatforurensning i alkoholholdige steinfruktdrikker, som opphever anbefaling 2010/133/EU

Commission Recommendation (EU) 2016/22 of 7 January 2016 on the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits, repealing Recommendation 2010/133/EU

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder retningslinjer for god produksjonspraksis (Code of Practice) ved framstilling av alkoholholdige drikker basert på steinfrukt. Målet med retningslinjene er å redusere innholdet av etylkarbamat i de ferdige produktene. EFSA publiserte i 2007 en vitenskapelig vurdering av etylkarbamat og hydrogencyanid i ulike faste og flytende næringsmidler. Konklusjonen var at etylkarbamat i alkoholholdige drikker basert på steinfrukt kan utgjøre en helsefare og at nivåene i denne typen produkter bør reduseres. Etylkarbamat er et gentoksisk karsinogen og er klassifisert som sannsynligvis kreftframkallende i mennesker. Rettsakten angir et nivå på 1 mg/l etylkarbamat som et mål ved anvendelsen av en god produksjonspraksis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matomådet, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.01.2016
Anvendelsesdato i EU
29.01.2016
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 673-677
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016H0022
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro