Innhold og merking av fluor i tannkrem

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/129/EF av 9. oktober 2009 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter

Commission Directive 2009/129/EC of 9 October 2009 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet retter opp en feil, ved i realiteten å endre direktiv 2007/53/EF slik at ordet "fluorid" byttes ut med ordet "fluor". Se ellers under andre opplysninger.

Merknader
Ved implementering av 2007/53/EF ble kosmetikkforskriften endret 12. september 2008 med bruk av ordet "fluor". Det vises til gjennomførings-EØS-notat for 2007/53/EF av 18. september 2008. Direktiv 2009/129/EF medfører dermed ingen endring av kosmetikkforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktiv 2009/129/EC er allerede innlemmet i norsk rett.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Direktiv 2007/53/EF av 29. august 2007 innførte nye merkebestemmelser for fluortannkrem ment for bruk på barn. Dette ble gjennomført som tiltak for å motvirke det kosmetiske problemet fluorose (hvite prikker i tannoverflaten) i noen EØS-stater. På grunn av upresise formuleringer i vitenskapskomiteens utredning av fluorosespørsmålet kom direktivet til å referere kun til tannkremer med innhold av fluorider og ikke (slik det burde vært gjort ved riktig forståelse) til tannkremer med innhold av fluor.

Andre fluorholdige stoffer enn fluorider er også godkjent og listet i direktivets vedlegg III som fluorkilde i denne sammenhengen. Disse andre stoffene frigir fluor som fluorid-anion når de brukes i tannpussingen. Direktiv 2007/53/EC medførte forstyrrelser i markedet. Noen land implementerte det nemlig slik at det bare angikk tannkremer med innhold av fluorider - mens andre land (som så at det var blitt begått en åpenbar feil) implementerte det med referanse til alle de godkjente fluorholdige stoffene. I stedet for ikke straks å endre ordet "fluorid" til "fluor" i et såkalt "Corrigendum" - som er normal prosedyre for oppretting av åpenbare feil - valgte Europakommisjonen å kontakte sin vitenskapskomité på nytt i spørsmålet. Komiteen kom så ut med en ny "opinion" som ikke var til å misforstå; alle godkjente fluorholdige stoffer er inkludert. Ny vitenskapelig "opinion" tilsa nytt endringsdirektiv - det vil si foreliggende direktiv 2009/129/EC - som altså er identisk med 2007/53/EF bortsett fra at ordet "fluorid" er byttet ut med ordet "fluor".

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet ble vedtatt i EU 9. oktober 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2009
Gjennomføringsfrist i EU
15.04.2010
Anvendelsesdato i EU
15.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 330-331
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2010
Anvendes fra i Norge
11.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0129
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro