Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 517/2013 av 13. mai 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, transeuropeiske nett, rettsvesen og grunnleggende rettigheter, rettferdighet, frihet og sikkerhet, miljø, tollunion, forbindelse med tredjestater, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt institusjoner som følge av Republikken Kroatias tiltredelse

Council Regulation (EU) No 517/2013 of 13 May 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, transport policy, energy, taxation, statistics, trans-European networks, judiciary and fundamental rights, justice, freedom and security, environment, customs union, external relations, foreign, security and defence policy and institutions, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Mattilsynets omtale 19.09.2014)

Ved at Kroatia ble part i EØS-avtalen 11. april 2014 er det nødvendig å oppdatere flere av Mattilsynets forskrifter for å ta høyde for denne inntreden.

11. april 2014 ble Kroatia med i EØS-samarbeidet, med etterfølgende godkjenning av endringsrettsakter i EØS-komiteen 9. juli 2014. Matdepartementene vil gi en generell forskrift som gjennomfører Kroatia-avtalen i norsk rett, med tilhørende generell henvisning om at alle relevante norske forskrifter skal leses som at Kroatia er en del av EØS-samarbeidet. I den sammenhengen er det nødvendig å foreta en endring til de norske forskriftene som gjennomfører en rekke EØS-rettsakter som berøres av denne utvidelsen, for å oppdatere dem i forhold til Kroatias inntreden som EØS-stat.

Sammen med Kroatias inntreden i EØS-avtalen er det klargjort hvilke presiseringer som må gjøres til en rekke rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen, med påfølgende nødvendige oppdateringer av de norske forskriftene som gjennomfører disse rettsaktene. Hvilke endringer som er nødvendige er redegjort for i dokumentet Supplementary Package on Adaptions Required by Reason of Accession - 2014 EEA Enlargement, som følger avtalen om Kroatias inntreden i EØS-avtalen.

På bakgrunn av Supplementary Package on Adaptions Required by Reason of Accession - 2014 EEA Enlargement er det nødvendig å foreta redaksjonelle endringer i en rekke norske forskrifter for å ta høyde for nødvendige tilpasninger i rettsreglene i forhold til Kroatias inntreden i EØS-avtalen. Endringene medfører ikke noe nye plikter for Norge, men fremhever det at Kroatia nå skal anses som en EØS-stat.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.05.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 90-97
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensteiin

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.09.2014
Anvendes fra i Norge
17.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0517
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro