Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk, fiskerier, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, sosialpolitikk og sysselsetting, miljø, tollunion, forbindelse med tredjestater samt utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, som følge av Kroatias tiltredelse

Commission Regulation (EU) No 519/2013 of 21 February 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, right of establishment and freedom to provide services, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, fisheries, transport policy, energy, taxation, statistics, social policy and employment, environment, customs union, external relations, and foreign, security and defence policy, by reason of the accession of Croatia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.04.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.04.2015) [omfatter deler av rettsakten]

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) nr. 519/2013 inneholder en lang rekke med endringer til diverse rettsakter i forbindelse med Kroatias inntreden i EU. Denne rettsakten er også en del av en pakke med nødvendige endringer til EU-rettsakter som er en del av EØS-avtalen; "Supplementary Package on Adaptions Required by Reason of Accession - 2014 EEA Enlargement".

Flere av de nødvendige endringene til EØS-regelverket er gitt etter rettsakter som går etter forenklet prosedyre. Noen av disse rettsaktene er også nevnt i forordning (EU) nr. 519/2013, men de er ikke omfattet av "Supplementary Package".

Disse rettsaktene medfører ikke noen vesentlige endringer i det norske forskriftsverket, men bare presiserer og oppdaterer regelverket i forhold til at Kroatia nå skal anses som en EØS-stat.

Disse fem forenklet prosedyre rettsaktene nevnt i 519/2013 er endringer til:

- vedtak 2004/211/EF,

- vedtak 2006/168/EF,

- forordning (EF) nr. 25/2007,

- forordning (EF) nr. 798/2008, og

- beslutning 2011/630/EU​

Endringene består i at Kroatia fjernes fra listene over tredjestater og fremhever det at Kroatia nå skal anses som en EØS-stat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i følgende forskrifter:

- forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

- forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland

- forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd

- forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien

- forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, annet enn at handelen med de omfattede dyreartene vil gjøres enklere ved at Kroatia nå er ansett som en EØS-stat.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten fjerner Kroatia som tredjestat i alle disse fem rettsaktene og er en opprydding av regelverket i forbindelse med Kroatias inntreden i EØS-avtalen.

Mattilsynet anser rettsakten, som endrer rettsaktene 2004/211, 2006/168, 25/2007, 798/2008, 2011/630, som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Fastsettelsesforskriften omfatter hele Kroatia-pakken.

For enkelhetens skyld fastsatte man de fleste rettsaktene angående Kroatia-utvidelsen i nevnte forskrift, dette omfatter også endringer de fem nevnte rettsakter som gikk etter forenklet prosedyre (endringene av rettsaktene 2004/211, 2006/168, 25/2007, 798/2008, 2011/630​).

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. februar 2013, med ikrafttredelse 1. juli 2013.

Rettsakten ble først en forpliktelse for EFTA-statene etter at Kroatia ble en del av EØS-samarbeidet ved inntreden i EØS-avtalen våren/sommeren 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.02.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 98-103
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensteiin

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro