Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land