Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/45 av 14. januar 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 hva angår innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøy

Commission Regulation (EU) 2015/45 of 14 January 2015 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards innovative technologies for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles

Siste nytt

Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer. (av tilknyttet rettsakt)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2017)

Kort om relaterte rettsakter
Godkjenningsdirektiv 2007/46/EF inneholder harmoniserte tekniske og administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av biler og tilhengere.

Kommisjonsforordning 692/2008 innfører tekniske bestemmelser om målemetoder, testdrivstoffer, administrative prosedyrer mm. som skal til for å typegodkjenne biler ihht. forordning 715/2007 (Euro 5 og Euro 6), og angir blant annet krav til måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk.

Forordning 510/2011 gjelder krav for CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøy (kjøretøy i gruppe N1, varebiler) og inngår i EUs integrerte arbeid for å redusere utslipp av CO2. Forordning 427/2014 fastsetter prosedyre for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier (økoinnovasjoner) for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøy i tilknytning til forordning 510/2011.

Sammendrag av innhold
Det fremgår av forordning 510/2011 at det skal tas hensyn til CO2-reduksjoner som oppnås ved bruk av økoinnovasjoner når fabrikantenes gjennomsnittlige CO2-utslipp skal beregnes. Forordning 2015/45 endrer derfor direktiv 2007/46/EF og forordning 692/2008 slik at informasjon om bruk av økoinnovasjoner fremkommer i relevante dokumenter som benyttes i typegodkjenningsprosessen. Endringene trer i kraft 1. januar 2016 og EU-typegodkjenninger som utstedes fra og med denne datoen skal inkludere informasjon om bruk av økoinnovasjoner. Likeledes skal fabrikantene utstede COC med informasjon om bruk av økoinnovasjoner for alle nye kjøretøy fra samme dato. Rettsakten slår likevel fast at typegodkjenningsmyndighetene ikke skal nekte å utstede EU-typegodkjenninger eller nasjonale typegodkjenninger dersom rettsakten er oppfylt fra den datoen som forordningen trer i kraft i EU, dvs. fra 4. februar 2015.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og har blitt vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer godkjenningsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning 692/2008. Begge disse rettsaktene er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, hvor også forordning 2015/45 vil bli implementert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Autosys er tilrettelagt for å motta typegodkjenningsdata om økoinnovasjoner.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg for handelsforenklinger.

Vurdering
Forordningen anses å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i selve utarbeidelsen av den nye forordningen. Imidlertid har Norge vært til stede i fora der regelverket har vært diskutert.
Status
Forordningen ble vedtatt 14. januar 2015 og trådte i kraft i EU 4. februar 2015.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2015.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 13.06.17, beslutning nr. 104. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 14.06.17.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.01.2015
Anvendelsesdato i EU
04.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2017
Anvendes fra i Norge
14.06.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro