Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/160/EU av 17. mars 2010 om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsettelse av kodeformen og kodene for melding om dyresykdommer i henhold til Rådsdirektiv 82/894/EØF

Commission Decision 2010/160/EU of 17 March 2010 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg X/09 og X/11 til Kommisjonsvedtak 2005/176/EF som fastsetter koder og kodeform for melding av dyresykdommer i henhold til direktiv 82/894/EØF (meldinger i det Europeiske ADNS-systemet). Vedlegg X/09 i Kommisjonsvedtak 2005/176/EF endres som følge av at kodene for veterinærregionene i Danmark er endret. Vedlegg X/11 i Kommisjonsvedtak 2005/176/EF endres som følge av at kodene for veterinærregionene i Spania er endret. De forskjellige områdene/regionene i "ADNS-området" fremgår av det elektroniske notifiseringssystemet ADNS, som Norge har passordbeskyttet tilgang til.Kodene i rettsakten behandles konfidensielt. De blir ikke publisert på Official Journal og heller ikke implementert i norsk regelverk.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt.

Sakkyndige instansers merknaderRettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2010
Anvendelsesdato i EU
07.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 571-571
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0160
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro