Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/856/EF av 6. november 2008 om endring av vedtak 2002/613/EF vedrørende godkjente innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA

Commission Decision 2008/856/EC of 6 November 2008 amending Decision 2002/613/EC as regards the approved porcine semen collection centres of Canada and the United States

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I Kommissionens beslutning 2002/613/EF af 19. juli 2002 om betingelserne for indførsel af ornesæd er der opstillet en liste over tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne tillader indførsel af ornesæd, og en liste over ornestationer i de pågældende tredjelande, som er godkendt til eksport af ornesæd til Fællesskabet.

(2) Canada og USA har anmodet om, at listen over ornestationer, som er godkendt i henhold til beslutning 2002/613/EF, ændres for så vidt angår registreringerne for disse lande.

(3) Beslutning 2002/613/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2008
Anvendelsesdato i EU
03.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet