Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 376/2010 av 3. mai 2010 som endrer forordning (EF) nr. 983/2009 om henholdsvis innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer som henviser til redusert risiko for sykdom og til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 376/2010 of 3 May 2010 amending Regulation (EC) No 983/2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer bruksbetingelsene i allerede innvilgede søknader i forordning (EF) nr. 983/2009. Sistnevnte rettsakt inneholder avgjørelser av søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler (påstandsforordningen). Helsepåstander etter denne bestemmelsen gjelder påstander som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse.

De konkrete påstandene i forordning (EF) nr. 983/2009 som endres, gjelder plantesteroler/stanolers effekt på blodkolesterol og effekten ALA (omega-3)/LA (omega-6) har på normal vekst og utvikling hos barn. Etter at forordningen ble vedtatt, har man på bakgrunn av nye vurderinger fra EFSA sett at de opprinnelig fastsatte bruksbetingelsene må endres. For plantesteroler/stanoler innføres mer spesifikke krav til hva informasjonen til forbruker skal inneholde og for hvilke produkter det kan gis opplysninger om størrelsen på effekten. For ALA/LA endres angivelsen av inntaket fra % av total energi til gram.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en en endring i henvisningsbestemmelsen i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler som gjennomfører forordning (EF) nr. 983/2009.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Virksomhetene:
Virksomhetene som bruker denne typen påstander, vil måtte endre sine påstander i tråd med de endrede bruksbetingelsene.

Forbrukerne:
Endringene innebærer at det må gis en mer omfattende informasjon til forbrukerne.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Endringen skjer på bakgrunn av oppdaterte vurderinger fra EFSA.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 3. mai 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2010
Anvendelsesdato i EU
24.05.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 173-174
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0376
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro