Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 851/2013 av 3. september 2013 om godkjenning av helsepåstander andre enn de som referer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Regulation (EU) No 851/2013 of 3 September 2013 authorising certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsaken inneholder tre helsepåstander innmeldt etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). De tre helsepåstandene oppføres på felleskapslisten (forordning (EU) nr. 432/2012) over godkjente helsepåstander. De tre nye helsepåstandene er varemerkebeskyttet. Det er kun søkere av helsepåstandene som kan benytte disse tre helsepåstandene de første fem årene. Etter denne femårsperioden kan de tre helsepåstandene benyttes av andre næringsmiddelbedrifter under de betingelsene som er gitt i helsepåstandene. Andre søkere har mulighet til å søke om bruk av samme helsepåstander dersom søknaden er basert på nye data og studier enn de som er benyttet i søknaden.

De tre varemerkebeskyttede helsepåstandene omhandler langsomt fordøyelig stivelse, ikke-alkoholholdige syreholdige drikkevarer og kakaoflavonoider med ny sammensetning. Ordlyden på de tre helsepåstandene er (fritt oversatt);

- "Erstatte sukkerholdige, syreholdige drikkevarer f.eks. brus med drikkevarer som har en ny sammensetning bidrar til å vedlikeholde mineraliseringen av tennene".

- "Inntak av produkter med stort innhold av langsomt fordøyelig stivelse (SDS) får blodsukkerkonsentrasjonen etter et måltid til å stige langsommere sammenlignet med produkter med lavt innhold av SDS".

- "Kakaoflavonoider hjelper til å vedlikeholde blodkarenes elastisitet, hvilket bidrar til en normal blodgjennomstrømming".

Alle tre påstander består av lange setninger og er ikke korte og lette slik som søkerne i utgangspunktet søkte om. EFSA har i sine vurderinger endret påstandenes ordlyd for å oppfylle årsaks- og virkningsforholdet i påstandene. Ingen medlemsland har underveis i prosessen hatt innsigelser til dette. De tre bedriftene som har fått helsepåstandene varebeskyttet og godkjent er GlaxoSmithKleine, Mondeles Internasjonal og Barry Callebaut.

Rettsakten lister også opp bruksbetingelser for disse tre helsepåstandene. Helsepåstanden vedrørende kakaoflavonoider kan kun brukes på kakaodrikker som inneholder kakaopulver eller mørk sjokolade og som tilfører minst 200 mg kakaoflavonoider per dag. For påstanden om langsom fordøyelig stivelse kan kun denne påstanden brukes på næringsmidler dersom minst 60% av den totale energi og hvor minst 55% av karbohydratene er fordøyelig stivelse og minst 40% herav er langsomt fordøyelig. For helsepåstanden om ikke-alkoholholdige syreholdige drikkevarer med ny sammensetning kan denne påstanden kun brukes på produkter som er i overensstemmelse med bruksbetingelsene som sier at mindre enn 1 g gjæringsdyktige karbohydrater per 100 ml (sukkerarter og andre karbohydrater unntatt polyoler), kalsium intervall fra 0,3 til 0,8 mol per mol surhetsregulerende middel og en pH-verdi mellom 3,7 og 4,0.

De tre helsepåstandene som er varemerkebeskyttet vil bli oppført separat i EU-registeret for ernærings- og helsepåstander.

Denne rettsakten implementerer den tredje delen av fellesskapslisten. Det gjenstår fortsatt to kategorier av innmeldte helsepåstander etter artikkel 13(2) i påstandsforordningen. Det gjelder påstander om planter/plantedeler og helsepåstander relatert til VLCD-produkter og redusert laktoseinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:
Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene:
Etter ikrafttredelsen i EU er det kun de tre bedriftene som har søkt om godkjenning av helsepåstandene som kan bruke helsepåstandene i en femårsperiode. Etter disse fem årene kan andre næringsmiddelbedrifter benytte helsepåstandene under de forutsetningene som helsepåstandene fremsetter. De tre bedriftene som har fått godkjent de tre helsepåstandene har fått en konkurransefordel ved at de kan bruke helsepåstandene i fem år før andre bedrifter kan benytte disse påstandene. Bedrifter som ønsker å bruke samme påstander med samme ordlyd (innen de fem første årene), har mulighet for å søke om dette, såfremt de kan vise til nye vitenskapelige studier. Det vil være en tidsmessig og økonomisk utfordring for mange bedrifter å sette opp nye studier og sende inn en søknad innen disse fem årene.

Forbrukerne:
De tre helsepåstandene har vært vurdert av EFSA og dette gir forbrukene en større trygghet for at påstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. Bruksbetingelsene for bruk er knyttet til hver enkel påstand og sikrer at forbrukene ikke blir villedet.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. Det vil kun bli et begrenset antall produkter som kan bruke de tre helsepåstandene i de fem første årene. Deretter vil det være flere bedrifter som vil kunne bruke helsepåstandene på sine produkter. Det vil dermed etter en femårsperiode kunne bli flere produkter å føre tilsyn med.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I forbindelse med utarbeidelsen av disse tre helsepåstandene har ordlyden og bruksbetingelsene vært diskutert. For påstanden vedrørende kakaoflavonider var denne påstanden først oppe til diskusjon i SCFCAH 15. oktober 2012 og deretter ble begrepene "normal blood flow" og "healty blood flow" diskutert på arbeidsgruppemøtet 12. november 2012 og i SCFCAH 10. desember 2012. Det har også fra noen medlemsland vært kommentarer knyttet til bruksbetingelsene for påstanden. Dette for å begrense hvilke matvarer som kan bruke denne påstanden for å unngå å fremme bruken av matvarer med et høyt nivå av mettet fett og sukker. Dersom ernæringsprofilene hadde vært på plass ville det ha løst denne problemstillingen.

For helsepåstanden om ikke alkoholholdige syrlige drikker med ny sammensetning har det vært diskusjoner i SCFCAH-møte 12. juni 2013 rundt påstandens ordlyd. Ordlyden kan være vanskelig for forbrukerne å forstå.

For helsepåstanden vedrørende langsom fordøyelig stivelse har det vært diskusjoner om at "langsom fordøyelig stivelse" er en uklar formulering og ikke basert på en kjent brukt metode. Kommisjonen sier at metoden er ikke brukt mye, men godt beskrevet. Den siste omtalte helsepåstanden var opp til diskusjon i SCFCAH 10. desember 2012 og 12. juni 2013.

Mattilsynet har ikke hatt merknader til de tre helsepåstandene i denne rettsakten. Bruksbetingelsene for helsepåstandene begrenser omfanget av produkter som helsepåstandene kan merkes på. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 3. september 2013. Den er publisert i Official Journal og trer i kraft i EU 24. september 2013. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.09.2013
Anvendelsesdato i EU
24.09.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0851
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro