Integrert forebygging og bekjempelse av forurensning: rapportering om gjennomføring i 2012 og 2013

Tittel

Kommissionens gennomføringsbeslutning 2011/631/EU av 21. september 2011 om fastsetting av et spørreskjema til bruk ved rapportering om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning

Commission Implementing Decision 2011/631/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2012)

Sammendrag av innhold
Formålet med direktiv 2008/1/EF om integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet) er å samle regulering av alle forurensende utslipp til luft, vann og jord fra én og samme virksomhet i én tillatelse, gitt av én myndighet. Ved dette skal man oppnå en mer helhetlig vurdering og regulering av den samlede forurensningsbelastningen forårsaket av en virksomhet, og derigjennom en bedre beskyttelse av miljøet.

I henhold til direktivet skal medlemsstatene hvert tredje år rapportere om gjennomføring av direktivet på grunnlag av et spørreskjema som er utformet av Kommisjonen. Det er laget fire spørreskjema tilknyttet gjennomføringen. Det fjerde spørreskjemaet (COM Decision 2010/728/EU) skal benyttes for å rapportere for årene 2009, 2010 og 2011. Det må lages et nytt spørreskjema for rapportering i den neste treårsperioden som tar hensyn til erfaringene med gjennomføringen av direktivet om intergrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning og bruken av tidligere spørreskjema.

Direktiv 2008/1/EF om integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning vil bli opphevet fra 7. januar 2013 og erstattet av direktiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (industriutslippsdirektivet). Det siste spørreskjemaet vil derfor kun omfatte to år, dvs. 2012 og 2013.

Merknader
Beslutningen har hjemmel i artikkel 175 TFEU.

I Norge rapporterer Klima- og forurensningsdirektoratet til The European environment information and observation network (Eionet).

Beslutningen vurderes å ha små økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 21. september 2011.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 28. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.09.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 730-736
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0631
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro