Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1874 av 29. november 2018 om dataene som skal framlegges for 2020 i henhold til europaparlaments- og rådsforordnin (EU) 2018/1091 om integrert landbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 med hensyn til listen over variabler og beskrivelsen av dem

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1874 of 29 November 2018 on the data to be provided for 2020 under Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011, as regards the list of variables and their description

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2018/1874 er forankret i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1091 om integrert statistikk for jordbruksbedrifter for perioden 2020–2026. Rammeforordningen er foreslått innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI.

Gjennom den implementerende forordningen defineres kravene til dataleveranse nærmere. I den implementerende forordningens vedlegg I gis en nærmere beskrivelse av «kjernevariablene» spesifisert i vedlegg III til forordning (EU) nr. 2018/1091. «Kjernevariablene» omfatter blant annet informasjon om arealer av ulike vekster, antall dyr etter art og aldersgruppe, i tillegg til informasjon om brukeren og jordbruksbedriften for referanseårene 2020, 2023 og 2026.

«Moduldata» som skal leveres for referanseåret 2020 i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 2018/1091 gjelder følgende moduler:

1. Arbeidsstyrken og andre inntektsbringende aktiviteter

2. Utvikling av landdistrikter

3. Bygninger for husdyr og bruk av husdyrgjødsel

I vedlegg II angis en liste over variabler som er relevante for hver av de tre overfor nevnte modulene. En nærmere og detaljert beskrivelse av variablene i hver av disse modulene gis i vedlegg III.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved SSB har vært med i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Norge har i forbindelse med EØS-komitebehandlingen av euopaparlaments- og rådsforodning (EU) nr. 2018/1091 blant annet bedt om en tilpasning om innebærer at overfor nevnte modul 2. Utvikling av landdistrikter ikke er relevant.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen innebære behov for tilpasninger i SSBs datafangst og statistikkproduksjon. I all hovedsak anses de økonomiske og administrative konsekvensene å være moderate og vil, med noe bidrag fra sentrale nasjonale brukere, bli dekket innenfor SSBs alminnelige budsjett. Oppgavebyrden ventes totalt sett ikke å øke betydelig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2018
Anvendelsesdato i EU
20.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1874
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro