Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 317/2013 av 8. april 2013 som endrer vedleggene til forordning (EF) nr. 1983/2003, (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006, (EF) nr. 377/2008 og (EU) nr. 823/2010 når det gjelder International Standard Classification of Education (ICED)

Commission Regulation (EU) No 317/2013 of 8 April 2013 amending the Annexes to Regulations (EC) No 1983/2003, (EC) No 1738/2005, (EC) No 698/2006, (EC) No 377/2008 and (EU) No 823/2010 as regards the International Standard Classification of Education

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens aktuelle bestræbelser på at sikre relevante europæiske statistikker er det af fundamental betydning, at der indføres et opdateret klassifikationssystem, der afspejler udviklingen og ændringer på uddannelsesområdet.

(2) De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) har revideret den hidtil anvendte udgave af International Standard Classification of Education (ISCED 1997) for at sikre, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for uddannelsespolitikker og -strukturer.

(3) Uddannelsesstatistikker bør være internationalt sammenlignelige, og det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne og EU-institutionerne anvender uddannelsesklassifikationer, der stemmer overens med den reviderede International Standard Classification of Education ISCED 2011 (i det følgende benævnt »ISCED 2011«), der blev vedtaget af UNESCO-medlemsstaterne på deres 36. generalkonference i november 2011.

(4) Revisionen af International Standard Classification of Education kræver en ændring af flere henvisninger til ISCED, ISCED 97 og ISCED 1997 samt en ændring af en række relevante retsakter.

(5) Det er derfor nødvendigt at ændre følgende forordninger i overensstemmelse hermed: Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7. november 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler, Kommissionens forordning (EF) nr. 1738/2005 af 21. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1916/2000 for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer, Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2006 af 5. maj 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 for så vidt angår evaluering af kvaliteten af statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer, Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne, Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 af 17. september 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

(5) It is therefore necessary to amend accordingly the following Regulations: Commission Regulation (EC) No 1983/2003 of 7 November 2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target primary variables ; Commission Regulation (EC) No 1738/2005 of 21 October 2005 amending Regulation (EC) No 1916/2000 as regards the definition and transmission of information on the structure of earnings ; Commission Regulation (EC) No 698/2006 of 5 May 2006 implementing Council Regulation (EC) No 530/1999 as regards quality evaluation of structural statistics on labour costs and earnings ; Commission Regulation (EC) No 377/2008 of 25 April 2008 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards the codification to be used for data transmission from 2009 onwards, the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables and the definition of the reference quarters ; Commission Regulation (EU) No 823/2010 of 17 September 2010 implementing Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, as regards statistics on the participation of adults in lifelong learning.

(6) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.04.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 346-355
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0317
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro