Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet og om endring av direktiv 2002/21/EF

Regulation (EC) No 717/2007 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2007 on roaming on public mobile networks within the Community and amending Directive 2002/21/EC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

St.prp. nr. 9 (2007-2008) - Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 26. oktober 2007 å endre vedlegg XI til EØS-avtala (Telekommunikasjonstenester) til òg å omfatte europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 av 27. juni 2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet og om endring av direktiv 2002/21/EF. Føremålet med forordninga er å redusere dei høge prisane på internasjonal gjesting (roaming) i mobilnett i EU.

Internasjonal gjesting i mobilnett tyder at når mobilnettilbydaren i ein stat («tilbydaren av det vitja nettet») tilbyr bruk av mobiltenester til ein utanlandsk mobilnettilbydar («tilbydaren av heimenettet») slik at mobiltilbydaren i heimstaten kan tilby ein abonnent å utføre og ta imot telefonsamtalar og andre mobiltenester (SMS, datatenester o.a.) i det vitjande mobilnettet.

Bakgrunnen for forordninga er at mobilbrukarar til no har opplevd urimeleg høge prisar på internasjonal gjesting i mobilnett. Det har òg vore ein stor prisvariasjon i dei ulike medlemsstatane. Verken engros- eller sluttbrukarprisane for gjesting i mobilnett innanfor EU-EØS-statane kan forsvarast ut ifrå dei underliggjande kostnadene for å tilby denne tenesta. Hausten 2005 lanserte Kommisjonen ei nettside som jamfører prisar på internasjonal gjesting i mobilnett for sluttbrukarar i medlemsstatane. Men nettsida har ikkje hatt den ønskte innverknaden på prisane. Kommisjonen har dermed teke eit sterkare reguleringsgrep i form av ei forordning.

Ettersom forordninga krev lovendring, vart avgjerda i EØS-komiteen teken med atterhald om samtykke frå Stortinget til godkjenning i medhald av § 26 andre leddet i Grunnlova.

Avgjerda i EØS-komiteen og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 i uoffisiell norsk omsetjing følgjer som trykte vedlegg til proposisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2007
Anvendelsesdato i EU
30.08.2007
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1445-1453
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
16.11.2007
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.01.2008
Anvendes fra i Norge
15.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0717
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro