Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IFRS 9

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 9

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 9

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføringsbestemmelse igangsatt av Finansdepartementet 23.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2067/2016 vedtar IFRS 9 "Financial Instruments". Formålet med den nye standarden er å forbedre regnskapsavleggelsen vedrørende finansielle instrumenter, særlig ved å gå over til en mer fremad skuende modell til innregning av forventede tap på finansielle eiendeler.

Vedtakelsen innebærer at en rekke bestemmelser må endres for å sikre sammenheng i regnskapsstandardene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2067/2016 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2067/2016 ble vedtatt i EU 22. november 2016, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende bestemmelsene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2016
Anvendelsesdato i EU
19.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 990-1153
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
23.10.2018
Høringsfrist
04.12.2018
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro