Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/357 av 2. mars 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonale regnskapsstandarder (IAS) 1 og 8

Commission Regulation (EU) 2022/357 of 2 March 2022 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1 and 8

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/1421 vedtar endringer til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap og IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil.

Endringene tydeliggjør forskjellene mellom regnskapspraksis og regnskapsmessig skjønn for å sikre en mer konsekvent anvendelse av regnskapsstandarder og sammenlignbarhet av finansregnskaper.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2022/357 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert saken. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2022/357 ble vedtatt i EU 2. mars 2022, og trer i kraft på tyvendedagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene i EU skal anvende endringene senest fra den første dag i det første regnskapsår som begynner 1. januar 2023 eller senere. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.03.2022
Anvendelsesdato i EU
23.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet