Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1080 av 28. juni 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 37 og 41, og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1, 3 og 9

Commission Regulation (EU) 2021/1080 of 28 June 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16, 37 and 41, and International Financial Reporting Standards 1, 3 and 9

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/1080 vedtar forbedringer og endringer til flere regnskapsstandarder.

I mai 2020 offentliggjorde IASB ("International Accounting Standards Board") en rekke mindre endringer til IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr, IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler og IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger.

I mai 2020 offentliggjorde IASB også "Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2018-2020 Cycle" som tar sikte på å strømlinjeforme og presisere de internasjonale regnskapsstandardene. De årlige forbedringene omfatter endringer til IAS 41 Landbruk, IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS og IFRS 9 Finansielle instrumenter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2021/1080 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2021/1080 ble vedtatt i EU 28. juni 2021, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
22.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2022
Anvendes fra i Norge
09.02.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1080
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro