Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1080 av 28. juni 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 37 og 41, og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1, 3 og 9

Commission Regulation (EU) 2021/1080 of 28 June 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16, 37 and 41, and International Financial Reporting Standards 1, 3 and 9

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, som fandtes pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 14. maj 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en række mindre ændringer til IAS 16 Materielle anlægsaktiver, IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver og IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger. Disse ændringer giver yderligere præciseringer med henblik på en mere konsekvent anvendelse af standarderne eller opdaterer henvisningerne.

(3) IASB udstedte den 14. maj 2020 også det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2018-2020 som led i sin regelmæssige forbedringsproces. De årlige forbedringer har til formål at strømline og præcisere eksisterende standarder. Formålet med de årlige forbedringer er at håndtere ikke presserende, men nødvendige emner, der er blevet drøftet af IASB i projektperioden, inden for områder, hvor der er uoverensstemmelser med hensyn til de internationale regnskabsstandarder (IFRS), eller hvor det er nødvendigt at præcisere ordlyden. De årlige forbedringer omfatter ændringer til IAS 41 Landbrug, IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS og IFRS 9 Finansielle instrumenter.

(4) Efter høring af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IAS 16 Materielle anlægsaktiver, IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, IAS 41 Landbrug, IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS, IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger og IFRS 9 Finansielle instrumenter opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
22.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet