Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 494/2009 av 3. juni 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 når det gjelder IAS 27

Commission Regulation (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 27

Siste nytt

EØS-komitevedtak 22.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, oktober 2009)

Sammendrag av innhold
Etter forordning (EF) nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) blir gjort til del av EU-retten gjennom forordning (EF) nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 494/2009 endrer forordning 1126/2008 ved å vedta endringer i IAS 27 ”konsernregnskap og finansregnskap”. Endringene i IAS 27 angir under hvilke omstendigheter en virksomhet skal utarbeide konsernregnskaper, hvordan morforetak regnskapsmessig skal behandle endringer i sine eiendeler i datterforetak, og hvordan tap i datterforetak skal fordeles mellom virksomheter med og virksomheter uten bestemmende innflytelse.

Vedtakelse av forordning 494/2009 medfører konsekvensendringer i en rekke internasjonale regnskapsstandarder som allerede er vedtatt gjennom forordning 1126/2008, herunder: IFRS 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 og SIC 7.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 494/2009 ble vedtatt i EU den 3. juni 2009. Foretakene skal anvende endringene i standardene for regnskapsår som begynner etter 30. juni 2009.

Merknader
Forordningen vil medføre behov for endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (forskrift av 17. desember 2004 nr. 1852) § 2.

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Endringene antas ikke å medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2009
Anvendelsesdato i EU
15.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 83-98
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2009
Anvendes fra i Norge
28.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0494
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro