Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/25 av 13. januar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4, 7, 9 og 16

Commission Regulation (EU) 2021/25 of 13 January 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39 and International Financial Reporting Standards 4, 7, 9 and 16

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/25 vedtar endringer til IAS 39 Finansielle instrumenter, IFRS 9 Finansielle instrumenter, IFRS 4 Forsikringskontrakter, IFRS 7 Finansielle instrumenter og IFRS 16 Leieavtaler. Formålet med endringene er å håndtere de regnskapsmessige konsekvensene av utskiftningen av eksisterende rentereferanse med alternative referanserenter. Endringene gir mulighet for en særskilt regnskapsmessig behandling med den hensikt å spre endingene i finansielle instrumenters eller leiekontrakters verdi, som skyldes utskiftningen av rentereferanse, over tid.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2021/25 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2021/25 ble vedtatt i EU 13. januar 2021, og trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra 1. januar 2021 for regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2021
Anvendelsesdato i EU
03.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet