Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1421 av 30. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16

Commission Regulation (EU) 2021/1421 of 30 August 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 16

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/1421 vedtar endringer til IFRS 16 Leieavtaler. Endringene utvider den frivillige, midlertidige COVID-19 relaterte driftsmessige nødhjelp for leietakere for leieavtaler med betalingsettergivelse og betalinger som opprinnelig forfaller senest den 30. juni 2021, til å omfatte leieavtaler med betalingsettergivelse og betalinger, som opprinnelig forfaller senest 30. juni 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2021/1421 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2021/1421 ble vedtatt i EU 30. august 2021, og trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene fra 1. april 2021 for regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.08.2021
Anvendelsesdato i EU
01.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet