Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1421 av 30. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16

Commission Regulation (EU) 2021/1421 of 30 August 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 16

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Covid-19-pandemien har skabt et hidtil uset eksternt chok for Unionen og dens økonomi og har skabt et behov for foranstaltninger, der tager sigte på at afbøde de negative konsekvenser for borgere og virksomheder, hvor det er muligt.

(3) Medlemsstaterne og Unionen har truffet foranstaltninger til at yde finansiel bistand til virksomheder, herunder henstandsperioder baseret på private eller offentlige moratorier, for at undgå unødvendige konkurser og tab af arbejdspladser og for at støtte en hurtig genopretning.

(4) Den 28. marts 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) covid-19-relaterede lejenedslag (ændring til IFRS 16), som blev vedtaget ved Kommissionens forordning (EU) 2020/1434 .

(5) Den 31. marts 2021 offentliggjorde IASB covid-19-relaterede lejenedslag efter den 30. juni 2021 (ændring til IFRS 16).

(6) Ændringen af International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasingkontrakter udvider den fakultative, midlertidige covid-19-relaterede driftsmæssige nødhjælp for leasingtager for leasingkontrakter med betalingseftergivelse og betalinger, som oprindeligt forfalder senest den 30. juni 2021, til at omfatte leasingkontrakter med betalingseftergivelse og betalinger, der oprindeligt forfalder senest den 30. juni 2022.

(7) Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringen til IFRS 16 Leasingkontrakter opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(8) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(9) IASB fastsatte ikrafttrædelsestidsdatoen for ændringen til IFRS 16 Leasingkontrakter til den 1. april 2021. Derfor bør nærværende forordnings bestemmelser finde anvendelse med tilbagevirkende kraft for at sikre retssikkerhed for de pågældende udstedere og sammenhæng med andre regnskabsstandarder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1126/2008.

(10) I betragtning af den hastende karakter af denne covid-19-relaterede driftsmæssige nødhjælp bør nærværende forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.08.2021
Anvendelsesdato i EU
01.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet