Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2036 av 19. november 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 17

Commission Regulation (EU) 2021/2036 of 19 November 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev visse internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Den 18. maj 2017 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den internationale regnskabsstandard (IFRS) 17 Forsikringskontrakter og den 25. juni 2020 ændringer til IFRS 17 ("IFRS 17").

(3) Vedtagelsen af IFRS 17 indebærer konsekvensændringer af følgende standarder eller fortolkningsbidrag til standarder: IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS, IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger, IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter, IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger, IFRS 9 Finansielle instrumenter, IFRS 15 Omsætning fra kontrakter med kunder, IAS-standard (IAS) 1 Præsentation af årsregnskaber, IAS 7 Pengestrømsopgørelsen, IAS 16 Materielle anlægsaktiver, IAS 19 Personaleydelser, IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation, IAS 36 Værdiforringelse af aktiver, IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, IAS 38 Immaterielle aktiver, IAS 40 Investeringsejendomme og SIC-fortolkningsbidrag SIC-27 Vurdering af indholdet af transaktioner, som har juridisk form af en leasingkontrakt.

(4) IFRS 17 indeholder en samlet tilgang til den regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter. Formålet med IFRS 17 er at sikre, at en virksomhed afgiver relevante oplysninger i sine årsregnskaber, der på troværdig vis repræsenterer forsikringskontrakter. Disse oplysninger giver regnskabsbrugere et solidt grundlag for at vurdere, hvilken virkning forsikringskontrakter har på en virksomheds finansielle stilling, indtjening og pengestrømme.

(5) IFRS 17 finder anvendelse på forsikringskontrakter, genforsikringskontrakter og investeringskontrakter med elementer af diskretionær deltagelse. Inden for Unionen findes der mange forskellige livsforsikrings- og pensionsopsparingskontrakter svarende til en anslået samlet forpligtelse på 5,9 bio. EUR (eksklusive unit-linked kontrakter). I flere medlemsstater har nogle af disse kontrakter elementer af direkte deltagelse og elementer af diskretionær deltagelse, hvilket gør det muligt at dele risici og pengestrømme mellem forskellige generationer af forsikringstagere.

(6) I en række medlemsstater forvaltes livsforsikringskontrakter også på tværs af generationer for at formindske eksponeringen mod risici i forbindelse med renter og levetid, ligesom der ligger en særlig pulje af aktiver til grund for forsikringsforpligtelsen, men disse kontrakter har ikke elementer af direkte deltagelse som defineret i IFRS 17. Hvis kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF opfyldes, og efter at forsikringstilsynsmyndighederne har godkendt dem, kan nogle af disse kontrakter anvende matchtilpasningen til beregningen af deres Solvens II-forhold.

(7) Unionen kan vedtage IFRS 17 som udstedt af IASB, men kun i tilfælde hvor den opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(8) Godkendelsesudtalelsen fra Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) konkluderede, at IFRS 17 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. EFRAG nåede imidlertid ikke til enighed om, hvorvidt grupperingen af intergenerationelt mutualiserede og pengestrømsafstemte kontrakter i årlige kohorter opfylder de tekniske godkendelseskriterier eller er i den europæiske offentligheds interesse. Dette er i overensstemmelse med interessenternes synspunkter om EFRAG's godkendelsesudtalelse og synspunkterne fra medlemsstaternes eksperter i Regnskabskontroludvalget.

(9) EU-virksomheder bør kunne anvende IFRS 17 som udstedt af IASB med henblik på at lette en børsnotering i tredjelande eller opfylde globale investorers forventninger.

(10) Kravet i forbindelse med de årlige kohorter som regningsenhed for grupper af forsikrings- og investeringskontrakter afspejler imidlertid ikke altid forretningsmodellen eller de juridiske og kontraktlige karakteristika ved intergenerationelt mutualiserede og pengestrømsafstemte kontrakter, jf. betragtning 5 og 6. Disse kontrakttyper udgør mere end 70 % af de samlede livsforsikringsforpligtelser i Unionen. Kravet i forbindelse med de årlige kohorter, der gælder for sådanne kontrakter, har ikke altid en positiv cost-benefit-balance.

(11) På grundlag af den globale kapitalmarkedssammenhæng for IFRS bør afvigelser fra IFRS begrænses til ekstraordinære omstændigheder og have et snævert anvendelsesområde.

(12) Uanset definitionen af en gruppe af forsikringskontrakter i appendiks A til bilaget til denne forordning bør EU-virksomheder derfor have mulighed for at fritage intergenerationelt mutualiserede og pengestrømsafstemte kontrakter fra kravet i forbindelse med de årlige kohorter i IFRS 17.

(13) Det skal være klart for investorer, om en virksomhed har anvendt fritagelsen fra kravet i forbindelse med de årlige kohorter for grupper af kontrakter. En virksomhed bør derfor i overensstemmelse med IAS 1 Præsentation af årsregnskaber i noterne til årsregnskabet oplyse om fritagelsen som en væsentlig anvendt regnskabspraksis og give andre forklarende informationer, f.eks. for hvilke porteføljer fritagelsen er anvendt. Dette bør ikke indebære en kvantitativ vurdering af virkningen af anvendelsen af den valgfrie fritagelse fra kravet i forbindelse med de årlige kohorter.

(14) Kommissionen bør senest den 31. december 2027 revidere fritagelsen fra kravet i forbindelse med de årlige kohorter for de intergenerationelt mutualiserede og pengestrømsafstemte kontrakter under hensyntagen til IASB's revision efter gennemførelsen af IFRS 17.

(15) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.11.2021
Anvendelsesdato i EU
13.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet