Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/2097 av 15. desember 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 4

Commission Regulation (EU) 2020/2097 of 15 December 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) N° 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2097/2020 vedtar endringer til IFRS 4 Forsikringsavtaler. Formålet med endringene er å håndtere de midlertidige regnskapsmessige konsekvensene av de forskjellige ikrafttredelsesdatoene for IFRS 9 Finansielle instrumenter og den kommende IFRS 17 Forsikringskontrakter. Endringene til IFRS 4 forlenger utløpsdatoen for det midlertidige unntaket for anvendelsen av IFRS 9 til 2023 for å tilpasse ikrafttredelsesdatoen for IFRS 9 til den nye IFRS 17.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2097/2020 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2097/2020 ble vedtatt i EU 15. desember 2020, og trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra 1. januar 2021 for regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2020
Anvendelsesdato i EU
05.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet