Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 633/2010 av 19. juli 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 vedrørende IFRIC-fortolkningsbidrag 14

Commission Regulation (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) Interpretation 14

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 15. november 2009 vedtog International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ændringer til IFRIC-fortolkningsbidrag 14 Forudbetalinger af et minimumskrav til afdækning (herefter benævnt »ændringer til IFRIC 14«). Formålet med ændringerne til IFRIC 14 er at rette op på en utilsigtet følge af IFRIC 14, når en virksomhed, der er underkastet et minimumskrav til afdækning og foretager en forudbetaling af bidrag, under visse omstændigheder skal indregne forudbetalingen som en udgift. Når der i forbindelse med en ydelsesbaseret ordning stilles et minimumskrav til afdækning, skal denne forudbetaling i henhold til ændringen til IFRIC 14 regnskabsmæssigt behandles som enhver anden forudbetaling, dvs. som et aktiv.

(3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IFRIC 14 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.07.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 561-564
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.2010
Anvendes fra i Norge
06.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0633
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro