Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 574/2010 av 30. juni 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 vedrørende IFRS 1 og IFRS 7

Commission Regulation (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 and IFRS 7

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 28. januar 2010 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRS 1, Begrænset undtagelse fra kravet i IFRS 7 om førstegangsanvenderes præsentation af sammenligningstal (i det følgende benævnt »ændring til IFRS 1«). Da det er blevet konstateret, at førstegangsanvendere af IFRS ikke kan udnytte undtagelsen fra kravet i IFRS 7 om præsentation af sammenligningstal vedrørende måling til dagsværdi og likviditetsrisiko, hvis de sammenlignelige årsperioder er afsluttet før den 31. december 2009, tjener ændringerne til IFRS 1 til at give førstegangsanvendere mulighed for at udnytte denne mulighed.

(3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringen til IFRS 1 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4) Vedtagelsen af ændringen til IFRS 1 indebærer, at IFRS 7 også skal ændres for at sikre, at der sammenhæng mellem de internationale regnskabsstandarder.

(5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2010
Anvendelsesdato i EU
30.06.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 549-551
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.2010
Anvendes fra i Norge
06.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0574
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro