Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2013 av 4. mars 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår International Financial Reporting Standard 1

Commission Regulation (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 1

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

EØS-notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 183/2013 vedtar endringer til IFRS 1 Førstegangsanvendelse av International Financial Reporting Standards - Offentlige lån.

Endringene i IFRS 1 vedrører lån fra stat eller kommune som er gitt foretaket til en rentesats som ligger under markedsrenten. Formålet med endringen av IFRS 1 er å gi førstegangsanvendere av IFRS et unntak fra kravene til førstegangsinnregning som følger av IAS 39 Finansielle instrumenter: Innregning og måling og IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte.

Vurdering
Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

En innlemmes av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonalen regnskapsstandarder.

Status
Kommisjonsforordning 183/2013 ble vedtatt i EU 4. mars 2013. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 1 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2013
Anvendelsesdato i EU
08.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 365-367
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2013
Anvendes fra i Norge
20.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0183
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro