Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1986 av 31. oktober 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16

Commission Regulation (EU) 2017/1986 of 31 October 2017 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 16

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1986/2017 vedtar IFRS 16 "Leases". Formålet med standarden er å forbedre regnskapsavleggelsen vedrørende leasingkontrakter.

Vedtakelsen innebærer at en rekke bestemmelser må endres for å sikre sammenheng i regnskapsstandardene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 1986/2017 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 1986/2017 ble vedtatt i EU 31. oktober 2017, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende bestemmelsene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.10.2017
Anvendelsesdato i EU
29.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2018
Anvendes fra i Norge
04.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1986
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro