Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 7

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2011 av 22. november 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

Commission Regulation (EU) No 1205/2011 of 22 November 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 [Accounting]

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2012)

Sammendrag av innhold
EØS notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1205/2011 vedtar endringer i IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger - overførsel av finansielle eiendeler.

Endringene skal bidra til at brukerne av årsregnskapet blir bedre i stand til å vurdere risikoeksponeringen forbundet med overføring av finansielle eiendeler og virkningen av slik risikoeksponering for foretakets finansielle stilling, herunder særlig ved overføringstransaksjoner knyttet til verdipapirisering av finansielle eiendeler.

Vurdering
Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Status
Kommisjonsforordning 1205/2011 ble vedtatt i EU den 22. november 2011, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i standardene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 30. juni 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2011
Anvendelsesdato i EU
30.06.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 769-775
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2012
Anvendes fra i Norge
30.04.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro