Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2231 av 2. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standards 16 og 38

Commission Regulation (EU) 2015/2231 of 2 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16 and 38

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overenstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk, jf. regnskapsloven § 3-9. Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2015/2231 vedtar endringer av IAS 16 Materielle anleggsaktiver og IAS 38 Immaterielle aktiver. Formålet med endringene i IAS 16 og 38er er å presisere akseptable avskrivningsmetoder, hvor det er funnet hensiktsmessig å å benytte inntektsbaserte avskrivningsmetoder til beregningen av avskriving av et aktiva.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2015/2231 ble vedtatt i EU 2. desember 2015, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IAS 16 og endringene i IAS 38 senest fra den dag som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2016.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 5. februar 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring 3. mars 2016 av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 5. februar 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring 3. mars 2016 av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 464-468
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2016
Anvendes fra i Norge
03.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2231
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro