Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2113 av 23. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standards 16 og 41

Commission Regulation (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16 and 41

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
EØS notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2113/2015 vedtar endringer i IAS 16 "Eiendom, anlegg og utstyr" og IAS 41 "Landbruk". Planter som utelukkende anvendes til produksjon i flere perioder skal regnskapsmessig behandles på samme måte som etter IAS 16 "Eiendom, anlegg og utstyr".

Merknader

Rettslige konsekvenser
EØS-regler som svarer til forordningen må fastsettes som forskrift, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Status
Kommisjonsforordning 2113/2015 ble vedtatt i EU 23. november 2015, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende bestemmelsene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 796-803
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2016
Anvendes fra i Norge
11.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2113
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro