Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/182 av 7. februar 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 12

Commission Regulation (EU) 2018/182 of 7 February 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 28 and International Financial Reporting Standards 1 and 12

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 182/2018 vedtar endringer til IAS 28 "Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet", IFRS 1 "Førstegangsanvendelse av IFRS" og IFRS 12 "Opplysninger om interesser i andre foretak". Bakgrunnen for endringene er IASBs (”International Accounting Standards Board”) årlige forbedringer (offentliggjort desember 2016) som tar sikte på å strømlinjeforme og presisere de internasjonale regnskapsstandardene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 182/2018 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 182/2018 ble vedtatt i EU 7. februar 2018, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene til IAS 28 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018. Foretakene skal anvende endringene til IFRS 1 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 12 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0182
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro