Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 36

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1374/2013 av 19. desember 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standard 36

Commission Regulation (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 36

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2014)

Sammendrag av innhold
29 mai 2013 vedtok IASB mindre endringer i IAS 36 Verdifall på eiendeler. Formålet var å klargjøre at det kun er i rapporteringsperioder med nedskrivning eller reversert nedskrivning at opplysninger om gjenvinnbart beløp må gis. For de samme rapporteringsperiodene, hvor gjenvinnbart beløp i tillegg er basert på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, innføres følgende opplysningskrav:

• Hvilket nivå i verdivurderingshierarkiet (i IFRS 13) målingen av virkelig verdi er kategorisert i.

• For måling kategorisert i nivå 2 og 3 skal det opplyses om:
- En beskrivelse av benyttet verdsettelsesmodell og ev. endringer i modellen.
- Nøkkelforutsetninger benyttet i fastsettelse av virkelig verdi, herunder diskonteringsrenten benyttet i gjeldende og tidligere måling dersom verdien er målt ved nåverdiberegning.

Vurdering
Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 1374/2013 ble vedtatt i EU den 19. desember 2013, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i official journal. Endringene skal anvendes retrospektivt med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Tidlig anvendelse er tillatt under forutsetning av at IFRS 13 er benyttet i de aktuelle rapporteringsperiodene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 473-476
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.06.2014
Anvendes fra i Norge
05.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1374
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro