Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2104 av 29. november 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 og 8

Commission Regulation (EU) 2019/2104 of 29 November 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1 and 8

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Inden for rammerne af projektet Bedre kommunikation om regnskabsaflæggelse, som sigter mod at forbedre den måde, hvorpå finansielle oplysninger formidles til brugere af årsregnskaber, offentliggjorde International Accounting Standards Board den 31. oktober 2018 Definition af væsentlig (ændringer til IAS 1 og IAS 8) med henblik på at præcisere definitionen af "væsentlig" for at gøre det lettere for virksomhederne at foretage væsentlighedsvurderinger og øge relevansen af oplysningerne i noterne til årsregnskabet.

(3) Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til den internationale regnskabsstandard (IAS) 1 Præsentation af årsregnskaber og IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4) Ændringer til IAS 1 og IAS 8 indebærer følgelig ændringer til IAS 10 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning, IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver.

(5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
30.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet