Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/28 av 17. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder IFRS 2, 3 og 8 og International Accounting Standard 16, 24 og 38

Commission Regulation (EU) 2015/28 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 2, 3 and 8 and International Accounting Standards 16, 24 and 38

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.8.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 28/2015 vedtar endringer i IFRS 2, 3 og 8 og IAS 16, 24 og 38 som ledd i International Accounting Standards Board (IASB) årlige forbedringer av IFRS for perioden 2010-2012. Endringene av IFRS 8 og IAS 16, 24 og 38 er presiseringer av eller rettelser til de respektive standarder. Endringene til IFRS 2 og IFRS 3 medfører endringer i de gjeldende krav eller gir ytterligere veiledning om gjennomførelsen av disse krav.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og antas akseptabel.

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Forordningen må fastsettes som forskrift, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Status
Kommisjonsforordning 28/2015 ble vedtatt i EU 17. desember 2014, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. februar 2015.

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.02.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.08.2015
Anvendes fra i Norge
21.08.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0028
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro