Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2343 av 15. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Financial Reporting Standards 5 og 7 og International Accounting Standards 19 og 34

Commission Regulation (EU) 2015/2343 of 15 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 5 and 7 and International Accounting Standards 19 and 34

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2343/2015 vedtar International Accounting Standards Board (IASB) årlige forbedringer av IFRS. Formålet er å fjerne uoverensstemmelser mellom regnskapsstandardene eller presisere ordlyden i disse. Det gjøres endringer av IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34 og IFRS 1.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2441/2015 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettstakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2343/2015 ble vedtatt i EU 15. desember 2015, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende bestemmelsene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2016.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 18. mars 2016.

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 31. mars 2016, om endring av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2015
Anvendelsesdato i EU
19.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 377-382
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2016
Anvendes fra i Norge
31.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2343
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro