Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2075 av 29. november 2019 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 8, 34, 37 og 38, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2, 3 og 6, tolkning nr. 12, 19, 20 og 22 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) og tolkning nr. 32 fra Den faste tolkingskomité (SIC)

Commission Regulation (EU) 2019/2075 of 29 November 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1, 8, 34, 37 and 38, International Financial Reporting Standards 2, 3 and 6, Interpretations 12, 19, 20 and 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee and Interpretation 32 of the Standing Interpretations Committee

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Den 29. marts 2018 udstedte International Accounting Standards Board ændringer til henvisninger i den begrebsmæssige ramme i International Financial Reporting Standards. Formålet med ændringerne er at ajourføre eksisterende henvisninger i flere standarder og fortolkningsbidrag til tidligere rammer med henvisninger til den reviderede begrebsmæssige ramme.

(3) Høringerne af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at ændringerne til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber, IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl, IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, IAS 38 Immaterielle aktiver, IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse, IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger, IFRS 6 Efterforskning og vurdering af mineralressourcer, IFRIC 12 Servicekoncessionsaftaler, IFRIC 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter, IFRIC 20 Strippingomkostninger i produktionsfasen i åbne miner, IFRIC 22 Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling og SIC-32 Immaterielle aktiver — omkostninger ved udvikling af websider opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
26.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet