Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 8, 34, 37 og 38, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2, 3 og 6, tolkning nr. 12, 19, 20 og 22 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) og tolkning nr. 32 fra Den faste tolkingskomité (SIC)

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1, 8, 34, 37 and 38, International Financial Reporting Standards 2, 3 and 6, Interpretations 12, 19, 20 and 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee and Interpretation 32 of the Standing Interpretations Committee

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Den 29. marts 2018 udstedte International Accounting Standards Board ændringer til henvisninger i den begrebsmæssige ramme i International Financial Reporting Standards. Formålet med ændringerne er at ajourføre eksisterende henvisninger i flere standarder og fortolkningsbidrag til tidligere rammer med henvisninger til den reviderede begrebsmæssige ramme.

(3) Høringerne af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at ændringerne til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber, IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl, IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, IAS 38 Immaterielle aktiver, IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse, IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger, IFRS 6 Efterforskning og vurdering af mineralressourcer, IFRIC 12 Servicekoncessionsaftaler, IFRIC 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter, IFRIC 20 Strippingomkostninger i produktionsfasen i åbne miner, IFRIC 22 Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling og SIC-32 Immaterielle aktiver — omkostninger ved udvikling af websider opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet